การ Sight - Reading

โพสเมื่อ : 2021-02-05 00:00:00

คําว่า Sight-Reading นั้น ในความหมายด้านดนตรีหมายถึง การบรรเลงบทเพลงหรือบทฝึกโดยผู้บรรเลงไม่เคยซ้อมมาก่อน และต้องพยายามบรรเลงอย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงกับข้อกําหนดในบทเพลงนั้นให้มากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องจังหวะ ระดับเสียงและความดังเบา การSight-Reading ให้ได้อย่างแม่นยําถูกต้องนั้นนอกจากที่ผู้เล่นต้องมีทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีแล้ว จะต้องเข้าใจความหมายของดนตรีที่บรรเลงเป็นอย่างดี จึงจะสามารถสื่อสารบทเพลงนั้นให้ผู้ฟังเข้าใจได้


1.Sight - Reading กับการทดสอบเข้าเรียนดนตรี

การ Sight-Reading นั้น มักจะนํามาเป็นส่วนหนึ่งของบทใช้ทดสอบทางดนตรี ทั้งการสอบเข้าเรียนดนตรีในระดับสูง การสอบวัดระดับทางดนตรีหรือการทดสอบเข้าเป็นสมาชิกในวงดุริยางค์ทั้งระดับสมัครเล่นและอาชีพ ฉะนั้นการ Sight-Reading จึงเป็นความสําคัญที่นักดนตรีต้องฝึกฝนให้ชํานาญ

2.Sight - Reading  ช่วยให้การฝึกซ้อมง่ายขึ้น

สำหรับนักดนตรี ทักษะการอ่านโน้ตถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะนอกจากจะทำให้เราเรียนรู้บทเพลงได้เร็วแล้ว ยังทำให้เราอ่านโน้ตได้แม่นยำถูกต้องตั้งแต่แรก ตัดปัญหาการอ่านโน้ตผิดซึ่งจะแก้ไขได้ยากหลังฝึกซ้อมเพลงไปแล้ว สำหรับนักดนตรีมืออาชีพการอ่านโน้ตได้เร็วถือเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อต้องเล่นรวมวงหรือซ้อมร่วมกันกับผู้อื่น ส่วนนักดนตรีมือสมัครเล่น จะได้ประโยชน์จากทักษะการอ่านในการฝึกหัดเพลงใหม่ ๆ ด้วยตนเอง

3.การ Sight - Reading ช่วยให้เล่นกับคนอื่นได้ง่าย

 ผู้ที่มีความสามารถในการ Sight-Reading จะได้เปรียบมากเพราะเมื่อทำโน้ตเพลงออกมาเป็นแบบเดียวกันจะทำให้ สามารถเล่นเพลงร่วมกับผู้อื่นได้โดยง่าย โดยการ Sight-Reading นี้ นับเป็นอุปกรณ์อันสําคัญของ นักดนตรีที่ทําให้ศึกษาบทเพลงต่างๆ ได้เร็วหลากหลายและประหยัดเวลาในการเล่นฝึกหัดมากยิ่งขึ้น